Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Other times, other means
: Ăn theo thuở, ở theo thời.
 
* Out of sight, out of mind
: Xa mặt, cách lòng.
 
==L==
317

lần sửa đổi