Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Long absent soon forgotten
: Xa mặt cách lòng
 
==M==
* Men are blind in their own cause
: Sáng việc người , quáng việc mình
 
==N==
317

lần sửa đổi