Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Tit for tat , Measure for measure , An eye for an eye , A tooth for a tooth.
:Ăn miếng trả miếng
 
* The higher you climb, the greater you fall.
: Trèo cao té đau
 
==W==
317

lần sửa đổi