Mở trình đơn chính

Các thay đổi

*Nothing ventures, nothing gains
:Phi thương, bất phú
 
* Necessity knows no laws.
:Túng thế phải tùng quyền
 
==T==
317

lần sửa đổi