Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==G==
* Great minds think alike
*: Chí lớn thường gặp nhau
* Grasp all, lose all.
: Tham thì thâm
 
==H==
* He who excuses himself, accuses himself
317

lần sửa đổi