Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Tit for tat , Measure for measure , An eye for an eye , A tooth for a tooth.
:Ăn miếng trả miếng
 
* Grasp all, lose all.
: Tham thì thâm
 
==W==
* When the going gets tough, the tough gets going
317

lần sửa đổi