Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* New one in , old one out
: Có mới nới cũ
 
*Nothing ventures, nothing gains
:Phi thương, bất phú
 
==T==
317

lần sửa đổi