Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Man propose, god dispose.
:Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
 
==N==
* Nhứt nghệ tinh, nhứt thân vinh
317

lần sửa đổi