Mở trình đơn chính

Các thay đổi

:Dục tốc bất đạt
 
==M==
* Man propose, god dispose.
:Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
==N==
* Nhứt nghệ tinh, nhứt thân vinh
 
 
==Xem thêm==
317

lần sửa đổi