Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Hửu chí cánh thành
: Có chí thì nên
*Haste makes waste
:Dục tốc bất đạt
 
==N==
317

lần sửa đổi