Mở trình đơn chính

Các thay đổi

*Haste makes waste
:Dục tốc bất đạt
 
==E==
*Easy come, easy go.
:Dễ được, dễ mất.
 
==H==
317

lần sửa đổi