Mở trình đơn chính

Các thay đổi

*Haste makes waste
:Dục tốc bất đạt
 
==H==
* Hửu chí cánh thành
317

lần sửa đổi