Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
* Cẩn tắc vô ưu, cẩn ngôn vô tội
 
==D==
*Haste makes waste
:Dục tốc bất đạt
==H==
* Hửu chí cánh thành
317

lần sửa đổi