Lịch sử trang

ngày 1 tháng 8 năm 2018

 • Martin Urbanec

  rv, vandalism

  14:54

  −138

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:43

  +68

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:42

  +70

ngày 6 tháng 8 năm 2017

ngày 5 tháng 3 năm 2013