Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích phân bất định

Tích phân bất định Sửa đổi

Tích phân bất định của một hàm số toán có công thức tổng quát

 

Phép toán tích phân bất định là một phép toán cao cấp tìm diện tích dưới hình của hàm số f(x)

  = Diện tích dưới hình

Tích Phân Hàm Số Thường Dùng Sửa đổi

  Integral Value Remarks
1    
2      
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    

Phép toán Tích phân bất định Sửa đổi

  1. Tích Phân Hàm Số Hyperboly
  2. Tích Phân Hàm Số Hyperboly Ngược
  3. Tích Phân Hàm Số Logarit
  4. Tích Phân Hàm số Lủy Thừa
  5. Tích Phân Hàm Số Lượng Giác Nghịch
  6. Tích Phân Hàm Số